سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سجاد خدائی – گروه شیمی – فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
ناصر هادی پور – گروه شیمی – فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اثر پیوند هیدروژنی C-H…O در نمک کیتوزان / اسید یدیک با استفاده از پارامترهای NQRو NMR مورد مطالعه قرار گرفت . این محاسبات با روش DFT در ترازB3LYPبا سریهای پایه ۳-۲۱+G**و ۶-۳۱++G**بر روی نرم افزار گوسین ۹۸ انجام شد . نتایج محاسبات نشان می دهد دو نوع پیوندC-H…Oدر ساختار این کریستال وجود دارد که باعث می شود لایه ها بهتر در کنار هم قرار گیرند