چارچوب پایان نامه

گزارش پروژه پایان دوره کارشناسی، رساله دوره کارشناسی ارشد و دانشنامه (تز) دوره دکترا در برخی از رشته های علمی – فنی به ویژه رشته های مهندسی درسی بنام «پروژه یا پایان نامه» وجود دارد که بعنوان پروژه، رساله پایان دوره در سطح کارشناسی و یا کارشناسی ارشد شناخته می شود . دانشجوی دوره دکترا هم طبعا باید دانشنامه یا تز بنویسد که گزارش چند سال مطالعه و پژوهش کردن در یک موضوع خاص است.

اجزاء و ساختار گزارشی پروژه دوره کارشناسی و رساله کارشناسی ارشد و دانشنامه دوره دکترا معمولا هر دانشگاهی فرمت خاصی را برای دانشجویان دوره های مختلف تحصیلی خود برای نوشتن گزارش پایان نامه تعریف می کند که اکثر آنها تقریبا دارای اجزاء زیر هستند:

صفحه های فهرست مطالب، صفحه های فهرست شکل ها و جدول ها، گراف ها، چکیده، بخش های متن اصلی، خلاصه هر فصل مستقل در انتهای همان فصل و ترجیحا به فارسی و انگلیسی، نتیجه گیری، خلاصه کل مطلب، پیشنهادها؛ محورهای مطالعه و گسترش بیشتر، پیوستها، فهرست منابع، چکیده، در نوشتن نسخه اولیه پایاننامه، مقاله، و گزارشهای دانشجویی، جهت ارائه به اساتید راهنما حداقل نکات زیر باید رعایت گردد و بعد از تایید اساتید راهنما نسخه نهایی در فرمت تعریف شده پایان نامهها توسط دانشگاه و نشریات یا کنفرانسها قرار دهید. معمولا پایاننامه ها در پنج یا شش فصل نوشته می شوند که اینجا ساختار پیشنهادی یک پایاننامه شش فصلی به صورت زیر است. فصل اول، مقدمه: مسئله و چالشی که قصد دارید در پایان نامه مطرح کنید، باید به طور دقیق، واضح با ذکر منابع در فصل اول پایان نامه توضیح داده شود. آیا این مسئله مهم است؟ در کجاها کاربرد دارد؟ ودیگر پژوهشگران برای حل این مسئله از چه راهکارهای دیگری استفاده کرده اند؟ و علت مهم بودن آن چیست؟ معمولا فصل اول دارای چهار زیربخشی است که عبارتند از، مقدمه، موضوع پژوهشی و مسئله، اهمیت، ضرورت و اهداف تحقیقی و نهایتا ساختار پایان نامه. در فصل دوم پایان نامه، باید تعاریف و پیشینه تحقیق (داخلی – خارجی) بطور کامل توضیح داده شود لازم به ذکر است که تعاریف مورد نیاز و پیشینه تحقیقی باید از منابع معتبر جدید داخلی و خارجی استفاده شود. در فصل سوم تاکید بر روی الگوریتمها، و راه حلهای قبلی ای است که تاکنون ارائه شدهاند و انها بطور مشروح شرح داده میشوند. معایب تکنیک های قبلی مورد بحث قرار داده میشوند؛ روش تحقیق و تحقیقاتی که باید صورت گیرد تا مسئله مورد نظر حل گردد و علت و دلایل ارائه راه کارهای جدیدی که برای حل مسئله موردنظر، مدنظر است در این فصل مطرح میگردد. در فصل چهارم راه حل های پیشنهادی، ترکیبی و مقایسه ای با شرح کامل تئوری و فلسفه آنها مطرح می گردد و نتایج شبیه سازی، پیاده سازی، ارزیابی و مقایسه الگوریتم ها با شرح کامل محیط پیاده سازی، دادههای استفاده شده و نحوه ی شبیه سازی و پیاده سازی در فصلی پنجم نوشته میشود و نهایتا نتیجه گیری و پیشنهادها در فصل ششم به رشته ی تحریر در می آیند.