سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هاجر محجوب مؤدب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س ) رشت
فاطمه بهرامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا – مرکز آموزشی درمانی الزهرا ( س ) رشت

چکیده:

اثر بخش ترین تریاژ ، اقدامی است که بیمار در بهترین زمان به بهترین محل انتقال یافته و بهترین خدمات درمـانی را دریافت کند . تریاژ در حقیقت یک فعالیت مدیریتی قوی در ارائه خدمات درمانی به بیماران اورژانسی است و به خاطرسپاری و اجرای سریع و دقیق آن از نیازهای اساسی برای پرسنل بخش ا ورژانس و اورژانس پیش بیمارسـتانی محـسوب مـیگـردد . بـا توجه به ضرورت انجام تریاژ در محل حادثه و نیز در بیمارستان ، متاسفانه در اجرای آن مشکلات و چالشهای متعـددی وجـود دارد که لزوم برنامه ریزی برای حل این مشکلات از اساسی ترین وظایف متولیان سیستم بهداشت و درمان کشور می باشد . مواد و روش ها : این مطالعه به روش Export opinion و با مصاحبه حضوری پرستاران انجام شده است . نمونه های پژوهش را ۶۰ نفر از پرستاران ( رسمی – طرحی ) مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر رشت تشکیل می دهند که ۲۲ نفر از آنان در بخش تروما و اورژانس م شغول به کار بوده اند . پس از انجام مصاحبه ، جمـع بنـدی چالـشها و مـشکلات انجام تریاژ به شرح زیر ارائه می گردد . یافته ها : یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که حداکثر %۸۶ از واحدهای مورد پژوهش دوره آموزش تخصصی تریاژ را
طی نکرده و حداکثر %۹۸/۲ از واحدها مسئول یت اصلی خود را نمی شناسـند زیـرا فرهنـگ سـازی لازم در دانـشگاهها صـورت نگرفته و در هنگام وقوع حوادث ، پرستار بیشتر نقش اجرا کننده را به عهده خواهد داشت . نتایج همچنین بیانگر آن است کـه حداکثر %۶۸/۸ از واحدهای مورد پژوهش معتقد بودند که یک سیستم تریاژ واحد در سیستم بهداشت و درمـان ارائـه نـشده و چندگانگی در اجرای تریاژ موجب کارآیی افراد می گردد . ارائه تحقیقات بیانگر آن است که %۹۳/۶ از واحدهای مـورد پـژوهش معتقدند که فرهنگ غلط جامعه موجب اختلال در انجام صحیح تریاژ می گردد و همراهان بیمار خواهـان رسـیدگی بـه بیمـار خود هستند و حتی در مواردی شکایت صورت گرفته است . بحث و نتیجه گیری : با توجه به نیاز جامعه به خدمات پیش بیمارستانی و بیمارستانی و افزایش روزافـزون حـوادث طبیعـی و تصادفات جاده ای برنامه ریزی صحیح برای گروههای آموزشی پرستاری و پزشکی و حل مشکلات و چالشها شدیداً احساس می گردد . امید است که سیستم تریاژ کشور به یک نقطه قوت سیستم اورژانس تبدیل شده و از حوادث مرگبار پیشگیری به عمـل آید