سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سید محمد میر دهقان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران
امیر بهنام خوانین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات یزد دانشکده فنی و مهندسی گروه مدیریت ساخت یزد ایران

چکیده:
یکی ازپیوستهای مهم و اصلی قرارداده های پیمانکاری پروژه های عمرانی مجموعه شرایط عمومی و خصوصی پیمان است که درآن حدود اختیارات تعهدات و مسئولیت های کارفرما مشاوروپیمانکار مشخص شدها ست براساس تعریف پیمان پیمانکارمتعدد به انجام موارد تحت پیمان باکیفیت مطلوب درطی مدت زمان و قیمت مشخص می باشد لذا با بررسی همین تعریف میتوان چنین استنباط کرد که اگرهریک ازعوامل اصلی پیمان دچارتفاوت گردد میتواندادعای پیمانکار را به دنبال داشته باشد علت اصلی ادعاهای پیش امده را میتوان دردوعامل تغییر و تاخیر خلاصه نمود تاخیرات ازمهمترین دلایل افزایش هزینه درپروژه های عمرانی محسوب میشود ولی متاسفانه شرایط عمومی پیمان درباب جبران خسارت ناشی ازتاخیرات پیمانکار و کارفرما دارای کاستیهایی است وریسک های افزایش هزینه ناشی ازتاخیرات نیز به طور منصفانه درمفاد آن تخصیص داده نشده است دراین مقاله بااستفاده ازنظر خبرگان صنعت ساختمان درقالب پرسشنامه به منظور اصلاح کاستی ها و ابهامات موجود درشرایط عمومی پیمان ازجمله چالشهای موجوددرمفاد ماده های ۳۰و۲۹ شرایط عمومی پیمان پیشنهادهایی برای اصلاح و یاتکمیل شرایط خصوصی ارایه گردیده است مهمترین راه حل را میتوان تقسیم منصفانه ریسک بین کارفرما و پیمانکاردانست