سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سهیلا صالحی ابیانه – شرکت برق منطق های تهران
خالد خدامرادی – شرکت برق منطق های تهران

چکیده:

در جامعه فراصنعتی امروز دانش به یک منبع کلیدی تبد یل گردیده است . از آنجا که صرفاً قسمتی از دانش بوسیله سازمان و مابقی توسط افراد درونی می شود لذا از اینرو نظارت و کنترل برفعالیتهای دانش برخلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است( ۱). شرکت برق منطقه ای تهران نیز همانن د سایر سازمانها در پرورش و مدیریت دانش با چالشهای بی شماری مواجه است. در این مقاله ضمن ارئه نتایج پژوهش، شناسایی و بررسی و چالشهای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش ، راهکارهای رفع موانع در شرکت مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته است تا امکان پیاده سازی مدیریت دانش مهیا شود در این زمینه برای گردآوری داده ها از مدل پروبثت ، روب و رمهاردت(مشتمل بر مولفه های مدیریت دانش شامل شناسایی دانش، کسب دانش ، توسعه دانش ، تسهیم دانش ، استفاده ازدانش و نگهداری دانش) و از روش توزیع پرسشنامه میان ۱۴۵ کارکنان حوزه ستادی استفاده شده است . نتایج تحلیل بیانگر وجود چالش در مولفه های شناسایی دانش ، تسهیم دانش، استفاده از دانش و نگهداری دانش را به همراه وضع مطلوب درمولفههای کسب دانش و توسعه دانش به منظور پیاده سازی سیستم مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای نشان می دهد .