سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
احمد نصیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
محمدرضا دارایی – دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور تهران – ایران
فتانه یاراحمدی – دکترای مدیریت بازاریابی، عضوهیات علمی دانشگاه ملایر

چکیده:
این پژوهش به بررسی رابطه بین چالش های پیش روی صادرات فرش دستباف بر سودآوری و سرمایه گذاری پرداخته است.متغیرهای مورد بررسی شامل: کمبود حمایت دولتی و ملی، فقدان تبلیغات و بازاریابی و وجود رقبای قوی در بازار می باشد.جامعه آماری این پژوهش ۱۸۵۰۰ نفر فعال شناسایی شده صنعت فرش دستباف استان لرستان می باشند که ۳۷۷ نفر ازآنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شده اند. نتایج حاصل از آزمونکولموگروف اسمیرنف نرمال بودن متغیرها را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه و آزموندوجمله ای نشان داد که بین کمبود حمایت دولتی و ملی، فقدان تبلیغات و بازاریابی، وجود رقبای قوی در بازار و سوداوریو سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بعلاوه نتایج حاصل از آزمون میانگین یک جامعه نشان می دهد کهچالش های پیش روی صادرات فرش بر سودآوری و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. بنابراین می توان گفت که بین چالشهای پیش روی صادرات فرش و سوآوری و سرمایه گذاری رابطه معنا داری وجود دارد.