سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
ناهید جعفروند – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته ژنتیک و اصلاح نژاددام دانشکده کشاورزی
مهدی وفای واله – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه زابل
غلامرضا داشاب – استادیارگروه علوم دامی دانشگاه زابل

چکیده:
ژن PHILDA2 یک ژن ایمپرینت میباشد ژنهای ایمپرینت به صورت تک آللی بیان میشوند و در صورت بیان شدن در یک والد آلل مربوط به آن در والد دیگر خاموش میباشد. در این مقاله برای بررسی وجود چند شکلی در گوسالههای ماده گاو سیستانی و ارتباط آن با وزن تولد از حدود ۳۰ رأس گوسالهی ماده به طور تصادفی خونگیری شد. نمونههای DNA از خون کامل با استفاده از روش فنل- کلروفرم استخراج شد و واکنش زنجیرهای پلیمراز (PCR) برای تکثیر قطعهی ۳۸۴ جفت بازی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی انجام گرفت. چند شکلی فضائی تک رشتهای (SSCP) بر، روی محصولات PCR انجام شد و برای مشاهده قطعات حاصل از جهش از ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره انجام شد. وجود سه ژنوتیپ P1 , P2 , P3 با فراوانی ۵ ، ۴۵ ، ۷ ، ۳۶ ، ۷ ، ۱۷ برای ژن PHILDA2 در این نژاد تثبیت شد و اثر بین این ژنوتیپها نیز معنیدار میباشند (). از این رو میتوان از آن به عنوان یک شاخص در انتخاب گوسالههای ماده استفاده کرد