سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رایسمن – استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و باغبانی دانشگاه هامبوت برلین
راینیکه – استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و باغبانی دانشگاه هامبوت برلین
رحیمی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران
سونیا زکی زاده – دانشجو دکترا ژنتیک و اصلاح نژاد دام دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مجت

چکیده:

،Pitl پروتئینی با ۲۹۱ اسید آمینه است که با پروموتور ژنهای هورمون رشد، پرولاکتین و زیر واحد بتا هورمون تحریک کننده رشد و خود ژن Pitl باند شده و باعث نسخه برداری آنها می شود. به دلیل ضرورت هورمون رشد و پرولاکتین برای تکامل سیستم پستانی و تولید شیر، ژن Pitl می تواند کارکری برای تنوع ژنتیکی صفات تولیدی محسوب شود. در تحقیقات مختلفی گزارش شده است که آلل A در اگزون شماره ۶ این ژن با افزایش مقدار شیر، چربی و پروتئین در گاو همراه است. به منظور بررسی چندشکلی این جایگاه، DNA ژنومی ۴۰۶ نمونه گاو نژاد بومی مازندرانی، سرابی، گلپایگانی و هلشتاین با استفاده از روش PCR تکثیر و با آنزیم Hinfl هضم گردید. پس از مشاهده محصولات هضم شده روی ژل آگارز ۲ درصد حاوی اتیدیوم بروماید، فراوانی آلل A به ترتیب برای نژاد های ذکر شده مقادیر ۰/۳۷ و ۰/۲۷ و ۰/۳۴ و ۰/۲۱ محاسبه شد. بررسی آماری تفاوت فراوانی های ژنوتیپی بین نژادهای مختلف با استفاده از آزمون کای- مربع، بیانگر تفاوت معنی دار نژادهای مازندرانی و گلپایگانی با هلشتاین و عدم تفاوت نژاد سرابی، می باشد. تعیین توالی این جایگاه مشخص نمود جانشینی متوالی باز آلی G به A در محل نوکلئوتید شماره ۱۲۵۶، باعث عدم شناسایی این ناحیه توسط آنزیم Hinfl می شود.