سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نیر اعظم خوش خلق سیما – پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی
حسین هداوند میرزایی – پژوهشکده بیو تکنولوژی کشاورزی

چکیده:

در این تحقیق به منظور آشنایی با توانمندی رشد گیاه قلیا در محیط های شور ، ۱۰ جوانه زنی اکوتیپ جمع آوری شده آن از مناطق ساحلی ، باتلاقی و شور کشور ، در سطوح مختلف NaCl (صفر ، ۱۰۰، ۲۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰، ۷۰۰ میلی مولار)مورد بررسی قرار گرفت . این اکوتیپ در یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در یک اتاق رشد غربال شدند. به منظور تعیین میزان تحمل به شوری اکوتیپها، آزمایش به صورت گلدانی با تیمارهای مختلف NaCl در مرحله رشد رویشی انجام شد . نتایج نشان داد که وزن تر و خشک گیاه با افزایش شوری افزایش معنی داری یافت . بهترین شرایط رشد برای ژنوتیپ های مورد آزمایش سالیکورنیا در ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی مولار کلرید سدیم به دست آمد و پس از آن افزایش شوری رشد گیاه کاهش یافت. میزان سدیم موجود در گیاه با افزایش سطح شوری بیشتر شد در حالیکه منیزیم ، کلسیم و پتاسیم کاهش یافتند. گوشتی شدن قسمت هوایی گیاه در سطوح بالا شوری افزایش پیدا کرد . روند افزایش شوری با منفی تر شدن پتانسیل آبی گیاه تطابق داشت . در تیمارهای ۶۰۰ و ۷۰۰ میلی مولار نمک تجمع پرولین و گلیسین بتائین در قسمت های هوایی گیاه به طور معنی داری نسبت به تیمارهای دیگر افزایش نشان داد. در تیمارهای ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی مولار نمک میزان قندهای محلول کاهش یافتند.