سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین محسنی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهمی که بهره بردار را در نگهداری و بهره برداری مطلوب از تجهیزات نصب شده یاری می دهد ریشه یابی حوادث و اتفاقاتی است کهمنجر به از بین رفتن تجهیزات یا خروج آنها از مدار می گردد . در این مقاله چند حادثه که باعث انفجار خرابی یا بروز اشکال در ترانسفورماتورهای شبکه سراسری کشور گردیده است مورد مطالعه و بررسی قرا می گیرد و در مورد هر یک ضمن بررسی علل وقوع حادثه پیشنهادات و راه حلهائی جهت ممانعت از بروز حادثه مجدد ارائه می گردد .