سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیری نیا – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
رایسمن – استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و باغبانی دانشگاه هامبوت برلین
راینیکه – استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و باغبانی دانشگاه هامبوت برلین
رحیمی – استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

هورمون رشد گاوی پپتیدی با وزن ملکولی ۲۲ کیلو دالتون است. که ژن آن به طول تقریبی ۲۸۰۰ جفت باز و دارای ۵ اگزون و ۴ اینترون می باشد. چند شکلی متعددی در نواحی اینترون ۳ و اگزون۵ ژن گزارش شده است که به دلیل ایجاد نواحی محدود کننده آنزیم در این مناطق، می توان از روش PCR-RFLP برای شناسایی آللها استفاده نمود. به منظور بررسی فراوانی آللی جایگاههای MspI در اینترون ۳ و Alul , Ddel در اگزون ۵ هورمون رشد، DNA ژنومی ۹۷ رأس گاو بومی نژاد مازندرانی، ۸۷ رأس سرابی، ۱۱۲ رأس گلپایگانی و ۱۱۰ رأس هلشتاین استخراج گردید. با استفاده از روش PCR قطعه ۳۴۵ جفت باز در اینترون ۳ و ۴۰۴ جفت باز در اگزون ۵ تکثیر و سپس با آنزیمهای برشی فوق الذکر بطور جداگانه هشم گردید. پس از تعیین ژنوتیپ نمونه های هضم شده روی ژل آکریلامید ۸ درصد، فراوانی های آللی هر نژاد به تفکیک محاسبه شد. آزمون کای مربع بیانگر تفاوت فراوانی ژنوتیپی نژادهای بومی با هلشتاین در جایگاههای مورد بررسی می باشد. فراوانی ژنوتیپی نژاد سرابی در جایگاه Alulتفاوت معنی داری با هلشتاین ندارد.