سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

آرش جوانمرد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
قربان الیاسی زرین قبائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
علی اکبر قره داغی – موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
محمدرضا نصیری – گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

شناخت جنبه های ژنتیکی و ژنهای عمده تأثیرگذار روی توازن انرژی، تولید شیر، باروری، ایمنی و مصرف خوراک از علاقه مندیهای اخیر محققان اصلاح نژاد می باشد. ژن لپتین از جمله ژنهایی است که چند شکلیهای موجود در آن با صفات اقتصادی و مهم در ارتباط است. در این پژوهش نمونه های خون از ۶۶ گاو نژاد سرابی از ایستگاههای اصلاح نژاد سراب و شبستر گرفته شد. استخراج DNA به کمک روش Boom و همکاران (۱۹۸۹) و واکنش زنجیره پلی مر از (PCR) جهت تکثیر قطعه ۴۲۲ جفت بازی از اینترون ۲ این ؤن انجام گرفت. قطعه تکثیر شده به وسیله آنزیم محدودالاثر Sau3AI جهت تشخیص ژنوتیپهای ژن لپتین مورد هضم آنزیمی قرار گرفت. فراوانی ژنوتیپهای AA، AB، BB به ترتیب ۱۴%، ۴۷%، ۳۹% در ایستگاه سراب و ۳۳%، ۴۹%، ۱۸% در ایستگاه شبستر تشخیص داده شدند. فراوانیهای آللی نیز برای آللهای A و B به ترتیب ۶۳% و ۳۷% در ایستگاه سراب و ۴۲% و ۵۸% در ایستگاه شبستر برآورد گردید. مقایسه فراوانی الل B (الل مطلوب) در گاوهای سرابی با تحقیقات مشابه در نژادهای مختلف دنیا، نشان داد که فراوانی این الل در گاوهای سرابی در سطح مناسبی می باشد. از لحاظ این جایگاه در هر دو جمعیت، تعادل عاردی- واینبرگ برقرار بود.