سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی اکبری –
مینو ذابح آذری –

چکیده:

با توجه به اهمیت استفاده از روش ها ی مد یریتی و تغذ یه ای و سا یر شیوه ها ی مدرن پرورشی برا ی بهبود بازده ی گاوداری ها ی شیری در ا ین مقاله سعی بر آن شد ه است تا به بررسی تاثیرات چند قلوزا یی به عنوان یک فاکتور موثر بر میزان تولید شیر پرداخته شود
در این تحقیق از بین ۳۰ گاوداری مختلف اطراف تبریز که بطور تصادفی ا نتخاب شده اند به بررسی گاوها یی که چند قلوزا بوده اند ) ۱۰ گاو ) میزان تولیدش یر آنها مورد بررسی قرار گرفت که نشان دهنده ا ین مطلب بوده که گاوها ی چندقلوزا نسبت به گاوهای تک قلوزا میزان تولید شیر بیشتری دارند
نتایج حاکی از ا ین مطلب است که گاوها ی چند قلوزا میزان تولید شیر بالاتری دارندو گاوها یی که از نظر مد یریتی و ژنتیکی چند قلوزا هستند تولید بیشتری خواهند داشت