سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمدا… صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز
هدی قوامی نیا – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مقاله چگالی حالت ها و چگالی ابر الکترونی در TiB2 مورد بررسی و محاسبه گرفته است . محاسبات با استفاده از روش امواج تخـتتقویت شده خطی یا پتانسیل کامل(FP_LAPW) در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی و تقریب شیب تعمیم یافته بـا نـرم افـزارWien2kمورد مطالعه قرار گرفته است . ماهیت پیوندی TiB2 بر حسب نمودار چگالی بار تجزیه وتحلیل شده است . با استفاده از چگالی ابر الکترونی می توان پیش بینی کرد که پیوندهای TiB2 به صورت ترکیبی از پیوندهای کوالانسی، یونی وفلزی هستند که همین تنوع پیونـد باعـث ایجـاد ساختار بی نظیر آن می شود . همچنین همپوشانی بین حالت های ۳d تیتانیوم و ۲p بورن در محدوده وسیعی در ته نوار والانس و بالای انرژی فرمی وجود دارد که باعث ایجاد شبه گاف در انرژی فرمی می شود که رسم چگالی حالت ها تائیدی قطعی بر این موضوع است .