سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی طویلی – استاد یار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

درمحیطهای خشک و نیمه خشک که پوشش گیاهی بصورت پراکنده میباشد زیر گیاهان اوندی یا فضای خالی بین آنها محیط مناسبی برای ظهور گیاهان غیراوندی یا به عبارت دیگر کریپتوگامهاست کریپتوگام متشکل از خزه ها، گلسنگ ها، جگرواش ها، قارچ ها و سیانوباکتری هاست دراین میان خزه ها و گلسنگ ها به عنوان اصلیترین اجزای تشکیل دهنده کریپتوگامها از اهمیت زیادی برخوردار است اگرچه کریپتوگامها به طور مستقیم مورد چرا دام قرار نمیگیرد اما به لحاظ نقشهایمختلف و بویژه نقشی که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم درحفاظت خاک دارند حضور آنها در مناطق دارای پوشش گیاهی پراکنده حائز اهمیت است در تحقیق حاضر نقش کریپتوگامها در چگونگی تغییر خصوصیات خاک درمراتع قره قیر واقع در شمال اق قلا در استان گلستان مورد بررسی قرارگرفته است به منظور مقایسه خصوصیات شیمیایی خاک در قسمتهای دارای کریپتوگام و بدون ان که از نظر خصوصیات مختلف بجز حضور گیاهان مذکور دارای شرایط یکسانی بودند .