سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سعید امینی زاده – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و رییس پژوهش و توسعه شرکت لوله سازی اهواز

چکیده:

هدف این پژوهش، بررسی وضعیت فعلی مدیریت کیفیت لوله سازی اهواز که عمدتاً براساس استاندارد ایزو ۹۰۰۱ طرح ریزی گردیده و در این مقاله آنرا (APQM)1 می نامیم از یک طرف و مقایسه آن با معیارهای مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)2 از طرف دیگر می باشد تا با شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود وضع موجود، بتوان در جهت ارتقای سیستم مدیریت کیفی فعلی پیشنهاداتی ارائه داد . هدف دیگر این پژوهش مقایسه نتایج آن با نتایج بدست آمده از سایر صنایع موفق کشور از یک طرف و اروپا از طرف دیگر و تعیین جایگاه لوله سازی اهواز در بین این صنایع براساس مدل EFQMمی باشد . برای تسریع در وصول اهداف پژوهش، با تدوین فرضیه هایی دو مدل و مولفه های آنها با هم مقایسه شده و جهت مقایسه وضعیت لوله سازی با سایر صنایع داخلی و اروپایی نیز از ه ی ستوگرام استفاده شده است . برای ارزیابی بازده EFQM و APQM از دو پرسش نامه استفاده شده و از جامعه آماری ۲۰۲ نفره ، ۶۴ نفر بهعنوان نمونه از طریق نمونه گیری طبقه ای و تصادفی انتخاب شده و از آزمون t با دو نمونه جفت جهت آزمون فرضیه ها استفاده گردیده که نتایج بیانگر اختلاف معنا دار بین بازده های دو مدل می باشد . از طرف دیگر با مقایسه نتایج بدست آمده از طریق ارزیابی با مدل EFQM ، جایگاه لوله سازی اهواز در مقایسه با شرکت های داخلی بالاتر از شرکت های برنده گواهینامه و پایین تر از شرکت های برنده تقدیرنامه بوده و در مقایسه با شرکت های اروپایی نیز در سطح پایین تری می باشد .
پیشنهاد ویژه این پژوهش به مدیریت شرکت لوله سازی اهواز جهت ارتقای مدیریت کیفیت جامع و دستیابی به تولید ناب ۳ ،اجرای برنامه ریزی هوشمند در زمینه های منابع انسانی، مشتری ، رهبری و خط مشی و استراتژی ،می باشد