سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا بواناتی – دکتری مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
شیرین دانایی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

این تحقیق با هدف شناسایی وضعیت ایفای نقش های سازنده و نقش های مخرب در گروه های کاری شرآت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به منظور و برای حفظ و افزایش نقش های سازنده و کاهش یا حذف نقش های مخرب انجام گرفت . روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای مشتمل بر ٣٠ سؤال که بر مبنای طیف
پنج درجه ای لیکرت تدوین شده استفاده گردید . برای سنجش پایانی یا اعتبار پرسشنامه طراحی شده از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب مربوطه برای نقشهای حمای ت مداری، وظیفه مداری به عنوان نقش های سازنده و نقش خودمداری به عنوان نقش مخرب به ترتیب برابر با ٠/٨٢ و ٠/٨٩ و ۴٨ / ٠ محاسبه گردید . روایی پرسشنامه نیز بر اساس روش صوری یعنی تکیه بر نظریه های مربوط به ایفای نقشهای گروهی و به ویژه استفاده از نظر اساتید و متخصصان رشته مدیریت انجام شد . جامعه آماری این تحقیق اعضاء ۴٢ گروه کاری مستقر در ستاد شرکت فوق الاشاره می باشد . حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری کاآران همراه با استناد به جداول مورگان » ۵٧ « نفر انتخاب شد . جهت تحلیل و ارائه یافته ها از جداول فراوانی، میانگین ها، انحراف معیار در قالب آمار توصیفی و از فنونی چون آزمون یکطرفه، آروسکال والیس و t ی استودنت و همبستگی در قالب آمار استنباطی و با بکارگیری نرم افزار آماری spss استفاده شده است . דֵایتا با استناد به نتایج آماری حاصل از این مطالعه و حمایت های نظری و تحقیقات قبلی ملاحظه گردید : در کل گروههای کاری شرآت امتیاز نقشهای سازنده بیشتر از نقش مخرب » : است به این نتیجه آلی می رسیم که کار گروهی در شرآت توزیع برق استان خراسان رضوی از مقبولیت کافی برخوردار «است