سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسن زربخش – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو
زهره فرهنگی – سازمان بهره وری انرژی ایران، معاونت امور انرژی، وزارت نیرو

چکیده:

تعـیین معـیار مـصرف انرژی در فرآیند صنعتی به منظور کاهش مصرف انرژی در بخش صنایع تعریف و اجرا شده است . در صنعت سیمان نیز به علت مصرف بالای انرژی در این بخش پروژه تدوین معیار مصرف انرژی در صنعت سیمان، تهیه و تدوین گشت .
صنعت سیمان کشور در حال حاضر با ۶۰ خط تولید سیمان، روزانه بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ تن سیمان تولید می کند و در کل حدود ۳ درصد از مصرف انرژی در کشور را به خود اختصاص می دهد .
در این پروژه، کلیه ۶۰ خط تولید موجود در ۳۶ کارخانه تولید سیمان به طور دقیق بررسی و مصرف و یژه کلیه دپارتمان های آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . سپس این کارخانجات با توجه به تکنولوژی های مختلف به کار رفته در آن طبقه بندی و معیا ر مصرف ویژه انرژی در آنها تعیین گشت . این معیار در جلسات متعدد تخـصصی، مـورد بحـث و تـبادل نظـر قـرار گرفـت و در نـهایت در کمـیته اصلـی تـدوین معیار واسـتانداردهای کل کشور مورد تصویب نهایی قرار گرفته است .