سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان و عضو باشگاه پژوهشگران
سادات فیض نیا – استاددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

اطلاع و آگاهی از میزان فرسایش و رسوب در یک حوزه و مشخص کردن روند آن در یک دوره می تواند راهگشا بسیاری از مشکلات و مسائل موجود در یک حوزه آبخیز باشد در این تحقیق به منظور آگاهی از وضعیت فرسایش حوزه آبخیز طالقان و چگونگی تغییرات آن در یک دوره ۳۰ ساله (۱۳۸۰-۱۳۵۰) اقدام به تهیه نقشه وضعیت فرسایشی حوزه گردیده است. ابتدا مطالعه ژئومرفولوژی در منطقه صورت گرفت و سپس به کمک مدل تجربی EPM نقشه وضعیت فرسایش حوزه در طی سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰ در ۵ کلاس فرسایشی خیلی کم، کم، متوسط، زیاد تهیه و میزان تغییرات کلاسهای فرسایش در حوزه آبخیز طالقان در حال تغییر است بطوریکه درصد مساحت کلاسهای فرسایشی خیلی کم در طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۵۰ تقریبا ثابت بوده است ولی درصد مساحت کلاسهای فرسایشی خیلی کم در طی دوره ۱۳۸۰-۱۳۵۰ تقریبا ثابت بوده است ولی درصد مساحت کلاس فرسایشی کم از ۷۴/۸۷% در سال ۱۳۵۰ به ۷۹/۳۴% در سال ۱۳۸۰ کلاس فرسایشی متوسط از ۷/۹۱% در سال ۱۳۵۰ به ۲/۲۵% در سال ۱۳۸۰ درصد مساحت کلاس فرسایشی زیاد از ۱/۷۵% در سال ۱۳۵۰ به ۰/۲۷% در سال ۱۳۸۰ و درصد مساحت کلاس فرسایشی خیلی زیاد از ۱۲/۸% در سال ۱۳۵۰ به ۱۵/۳۴% در سال ۱۳۸۰ تغییر یافته است. همچنین ضریب شدت فرسایش از ۰/۴۳ در سال ۱۳۵۰ به ۰/۵۶ در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است که نشان دهنده افزایش تدریجی فرسایش در این حوزه می باشد.