سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نوید علم چی میبدی – شرکت مدیریت تولید برق یزد-نماینده مرکز رشد واحدهای فناور در شورای-پارک
میثم الله بیگی – شرکت بهره برداری وتعمیراتی مپنا

چکیده:

در این مقاله چگونگی عملکرد مدل آزمایشگاه ی سیستم دودکش بادی درشرایط مختلف مورد بررس ی وآنا لیز قرار گرفته است. سیستم دودکش باد ی از چهار قسمت اصل ی کلکتور، دودکش، اگزوز محصولات احتراق تور بین گاز ی وتوربین های بادی تشکیل شده است. افزایش درجه حرارت ودرنتیجه کاهش دانسیته هوای دودکش دراثر خروج محصولات احتراق توربین گازی بوسیله اگزوز بدرون دودکش، سبب کاهش فشاراستاتیکی هوای دودکش نسبت به فشار استاتیکی هوای محیط می گردد . وجود اختلاف فشار استاتیکی، سبب مکش هوای محیط وهدایت آن توسط کلکتور بسمت دودکش ، ودر نتیجه انرژ ی جنبش ی هو ای مکش شده توسط توربین های باد ی به انرژ ی دوران ی و در نهایت انرژی دورانی توربین توسط ژنراتور به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. در این سیستم میتوان از کلکتورها ی شیشه ای به منظور استفاده ازانرژ ی تشعشع ی خورش ید نی ز استفاده نمود که دراینحالت هوا از دو منبع حرارتی، خورش ید ومحصولات خروجی اگزوز گازی، گرم ودرجه حرارت آن افزایش می یابد. سیستم فوق، سیستم دودکش بادی خورشیدی نامگذاری می شود. با توجه به تعداد زیاد نیروگاههای گازی در کشور که دار ای پرت حرارت ی محصولات احتراق به محیط می باشند، امکان سنج ی کاربرد سیستم دودکش بادی و سیستم دودکش بادی خورش یدی به منظور تولید انرژی الکتریکی دراین نیروگاهها می تواند مورد آنالیز وارزیابی قرار بگیرد. به همین منظور مدل آزما یشگاه ی کوچکی از سیستم دودکش باد ی ساخته شد و پارامترها ی موثر بر عملکرد مدل در شر ایط مختلف ( تغیی رات درجه حرارت داخل دودکش وارتفاع دودکش) مورد تست وآنا لیز قرار گرفت. وسپس نتایج آزمایشگاهی بدست آمده با روابط تئوری حاکم بر سیستم دودکش باد ی مقایسه ودر نها ی ت نمونه کاربرد واقع ی سیستم دودکش باد ی خورش یدی در نیروگاه گازی یزد شبیه سازی و مزایای فنی واقتصادی آن نی ز بررسی گردید.