سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم کاشفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه علوم کشاورزی و م
ابوالفضل مساعدی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

یکی از مشکلاتی که همواره بشر با آن روبرو بودهاست، مسئله فرسایش و رسوبگذاری در انهار طبیعی و مصنوعی انتقال آب میباشد که در بسیاری از موارد در انهار طبیعی و رودخانهها مهمتر جلوه میکند. متأسفانه با افزایش نیاز به منابع آبی و مصالح رودخانهای، مشکل فرسایش و رسوبگذاری در انهار طبیعی بیشتر شدهاست. به گونهای که به یکی از مشکلات اساسی بهرهبرداری از منابع آبی تبدیل شدهاست. در استان گلستان نیز تغییر کاربری اراضی، توسعه کشاورزی آبی و نیاز روز افزون به مصالح ساختمانی باعث به هم خوردن تعادل بستر رودخانه شده و در نتیجه بستر رودخانهها مرتبا در حال تغییرمیباشند. یکی از رودخانههائی که به طور جدی با مشکل فرسایش و تغییر مسیر بستر مواجه است، رودخانه رامیان میباشد. به منظور شناسائی چگونگی فرسایش و رسوبگذاری در بستر این رودخانه، ابتدا اطلاعات مقاطع عرضی رودخانه در محل ایستگاه هیدرومتری در طول سالهای ۱۳۶۹ الی ۱۳۷۸ اخذ شد. آنگاه پروفیلهای عرضی مقطع موردنظر در طول دوره مورد بررسی ترسیم شد. علاوه بر آن مقادیر دبی روزانه این ایستگاه در طول یک دوره آماری ۳۴ ساله اخذ شد و پس از انجام آزمونهای آماری لازم، دورههای بازگشت تمامی سیلهایی که در طی سالهای ۶۹ الی ۷۷ رخ دادهاند، تعیین شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که متأسفانه در طول دوره مورد بررسی، شکل بستر رودخانه به شدت تغییر نمودهاست. از علل اصلی تغییر شکل مقطع رودخانه می توان به برداشت مصالح رودخانهای، وقوع چند سیل با دوره بازگشت نسبتا زیاد و وجود جریانهای گردابی در این مقطع اشاره نمود