سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوسن نوروزی –
مجتبی اردستانی –
خلیل رضایی –

چکیده:

برطبق مطالعات انجامش شده چنانچه میزان مولیبدن در محیط زیست زیاد باشد، باعث بیماری های مولیبد نوسس و MS می گردد. نیکل نیز دارای خواص سرطان زایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان غلظت و پراکنش عناصر نیکل و مولیبدن در خاک، هوا و آب مناطق مجاور مجتمع فولاد مبارکه و مقایسه آنها با حد طبیعی و تعیین محدوده های حاوی آلایده ها ست. روش ار: برای انجام تحقیق ابتدا شبکه نمونه برداری طراحی شد (۵۰ نقطه از دو عمق) و نمونه ای نیز از زمین های دست نخورده انتخاب گردید و به طور موردی از اب های منطقه نمونه برداری گردید و نمونه ها با روش های ICP, AAS، آنالیز گردیدند. برای پی بردن به وجود عنصر نیکل در هوا با استفاده از دستگاه (sampler volum-High) از چهارگوش منطقه مورد مطالعه از هوا نمونه برداری گردید و از مواد اولیه مجتمع نیز نمونه برداری شد و نمونه ها مورد آزمایش قرار گرفته و با استفاده از نرم افزار Surfer نقشه هایی برای پراکنش عناصر در آب، خاک و هوا تهیه گردید. بحث روی یافته ها و نتیجه گیری ادامه تغییرات غلظت نیکل و مولیبدن در نمونه های سطحی و عمقی تعیین گردید و همچنی اربطه فاصله با مقادیر نیکل و مولیبدن در نمونه های سطحی و عمقی نیز مشخص شد. در نمونه های آب به سمت شرق افزایش و در نمونه های هوا کاهش میزان نیکل مشاهده گردید. طبق نقشه پراکنش نیکل روند گسترش نیکل از آبگذرهای زیر سطحی تبعیت می کند و غنی شدگی رسوبات از مواد دانه ریز موجب افزایش میزان عنصر نیکل گردیده است. تجمع مقادیر سطحی هم در شرق دیده می شود که تقریباً مشابه گسترش با نمونه های عمقی است ولی میزان عمقی بیشتر از سطحی می باشد. مهاجرت ۲+Ni بوسیله PH کنترل نمی شود و در محلول هایی که PH آنها بالاست مانند منطقه مورد مطالعه می تواند کمی مهاجرت نماید. گسترش مولیبدن در قسمت شرقی و جنوب شرقی وسیع تر می باشد تا در نمونه های عمقی، نمونه های عمقی در دو تجمع منطبق بر آبگذرهای زیرسطحی می باشند. قابلیت تحرک مولیبدن در ارتباط با غلظت آهن است طوری که با افزایش غلظت آهن قابلیت تحرک مولیبدن کاهش می یابد. در نتیجه در منطقه می تواند گسترش وسیعی از این عصر در نمونه های سطحی مشاهده کرد. غلظت عنصر مولیبدن در دامنه غلظت معمول قرار دارد و غلظت نیکل در کلیه در کلیه نقاط مورد بررسی کمتر از حد مجاز می باشد. غلظت عنصر مولیبدن برای کلیه موارد مصرفی آب محدودیت دارد و میزان آن در خاک از حداکثر قابل قبول در کشور انگلستان بیشتر می باشد. در مقایسه با شاهد، غلظت قابل جذب در نمونه های خاک بالاتر از شاهد است.