سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی لطفیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
قاسم دینی – دانشجوی دکتری – دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
سیدمحمود منیرواقفی – دانشیار- دانشگاه صنعتی اصفهان- دانشکده مهندسی مواد
سیدمرتضی نوابی – کارشناس ارشد- شرکت فولاد مبارکه اصفهان- واحد نورد سرد ۲

چکیده:

رادیان تیوبهای کوره آنیل پیوسته شرکت فولاد مبارکه از جنس سوپرآلیاژ ۶۰۱Inconel زودتر از طول عمر طراحی شده، تخریب شده اند. مطالعات قبلی نشان م یدهدکه علت تخریب آنها ترکیبی از خزش واکسیداسیون دمای بالا است. در این شرایط چگونگی گسترش تر کهای خزشی اهمیت پیدا م یکند. بنابراین در این مطالعه پس از بررسی های اولیه، ترکهایی در نمونه تهیه شده از ناحیه مجاور به منطقهتخریب، توسط دستگاه اریکسون ایجاد شد و نحوه پیشرفت تر کها با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین سطح شکست بدست آمده از آزمون کشش نمونه سالم نیزمطالعه شد. برای ارزیابی توزیع سختی، از آزمایش سختی سنجی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که ترک ها در امتداد رسوبات مرزدانه ای گسترش یافته اند. با این وجود سطح شکست نمونه سالم نشان دهندهشکست نرم ماده می باشد. نتایج ریزسختی سنجی نیز اختلاف زیاد بین زمینه و رسوبات را نشان می دهد. این حالت منجر به گسترش ترک در امتداد رسوبات سخت موجود در زمینه نرم می گردد