سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سارا سلیمانی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
رضا کهنسال –
صدیقه ذوالفقاری –

چکیده:

ورقه یکصدهزارم فرومد در بخش شمال خاوری چهارگوش دویست و پنجاه هزارم جاجرم است این منطقه بخش کوچکی از ناحیه ساختاری سبزوار است که در محدوده بین استانهای سمنان و خراسان جای دارد بررسی های چنیه شناسی کرتاسه بالایی نشانگر وجود انبوهی از سنگ آهکهای کرم رنگ مایل به صورتی همراه با حجم بسیار زیادی از سنگهای آتشفشانی خاکستری تیره مایل به سبز در چهره گدازه ها و سنگهای آذرآواری با ترکیب گوناگون در این زمان است بررسی دیرینه شناسی برروی این سنگ آهکها با بافت میکریتی نشان میدهد که سن نهشته های کرتاسبه پسین در ناحیه مطالعه شده مربوط به اشکوب های کنیاسین – کامپانین پسین بوده و حاوی میکروفسیل های مناطق عمیق دریا است.