سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
رحمت هنربری کوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت

چکیده:

خصوصیات مولکولی نمونه های نفتی انتخاب شده در مطالعات فرورفتگی جنوب غربی دریای خزر در سمت آذربایجان حاکی از آن است که بیشتر نفتهای تولید شده از یک رخساره آلی مشابه منشا گرفته اند. دراین میان فقط نفت چاه ۵۵۱ سنگچال _ دنیز از یک رخساره آلی متفاوت منشاء گرفته است بیشتر نفتهاه دارای مچوریتی موادآلی مناسب (۰/۸۵-۰/۷۵ VRE) مطابق با حداکثر زایش نفت در پنجره نفتی می باشند. نتایج مطالعات گاز کروماتوگرافی در مناطق مختلف آزمایش شده نشانگر آن است که سنگ منشاء از نوع شیلی و محیط ته نشست دریایی و مچوریتی هیدروکربنهای تولید شده پایین است.