سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ترانه شارمد – سازمان زمین شناسی کشور، مدیریت زمین شناسی دریایی
علی اصغر آل شیخ – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ، دانشکده مهندسی ژئومتیک ،گروه مهندسی GIS تهرا

چکیده:

پارامترهای فیزیکی آب دریا برای بسیاری از فعالیتها برای مثال لوله گذاری نفت و گاز دربستر دریاهاو همچنین پرورش ماهی و غیرهمهممی باشد. از طرف دیگر افزایش غلظت عناصر سنگین بخاطر آلودگی محیط زیست کهسلامتی تمام موجودات زنده به آن وابسته است اهمیت دارد.در تحقیق حاضر جهت بررسی ژئوشیمی زیست محیطی آب از تعداد ۸۷ایستگاهو در اعماق ۱و۱۰ متری از آب دریا نمونه برداری انجام شد.منطقه مورد مطالعه در این تحقیق خلیج چابهار و قسمتی از دریای عمان می باشد. نمونه ها طبق روشهای استاندارد آماده سازی شدند و بوسیله دستگاه مولتی پارامتر دما،شوری ،pH ،اکسیژن محلول نمونه هایآب دریادر محل اندازه گیری شد و نمونه ها جهت تعیین میزان عناصرCd،Coبا دستگاه ICPآنا لیز شدند.از GIS جهت تهیه نقشه های پراکندگی pH ، دما ،اکسیژن محلول و عناصر سنگین ،کبالت و کادمیم استفاده شده است. نتایج اندازه گیری پارامترهای فیزیکی آب ، شوری و pH نشاندهنده بیشتر بودن آن فاکتورها درخلیج نسبت به دریا می باشد.روند دما و اکسیژن محلول مشابه بوده وهر دو با افزایش عمق و دور شدن از خلیج افزایشمی یابد.میزان افزایش دما نشاندهنده نفوذ جریان آب گرم خلیج فارس از طریق تنگه هرمز می باشد. معمولا" اکسیژن محلول با افزایش دما کاهش می یابد ولی در منطقه مورد مطالعه عکس این موضوع دیده می شود که خود نکته جالبی است که نیازمند تحقیقات بیشتر در منطقه است.نقشه پراکنشعناصر سنگینCd, Coنشان میدهد کهمیزان آنها در خلیج و بخش عمده ای از دریا ،تا عمق حدود ۱۰۰ متری همگن و یکسان استو با دور شدن از خلیج کاهش می یابد،این مساله مؤید این نکته است که عناصر فوق منشا زمینی داشته و بهمین دلیل با دور شدن از خشکی غلظت آنها کاهش یافته و رقیق میشوند.