سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رمینا همپائیان – کارشناسی ارشد زمین شناسی گرایش رسوب و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه آزاد اسل
محمد حسین آدابی – دکترای سنگ شناسی رسوبی، عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید به

چکیده:

نهشته های رسوبی سازند مبارک با ناپیوستگی های هم شیب بر روی سازند جیرود قرار داشته و فصل مشترک بالایی آن نیز با سازند آلیکا (تریاس) با افق لاتریتی مشخص می شود. ضخامت بخش بالایی سازند مبارک حدود ۱۰۵ متر اندازه گیری شده است. این رسوبات شامل آهک بیوژنیک همراه با آثار زیستی ژئوفیکوس و ریزوکورالیوم تشخیص داده شده است. نتایج حاصل از بررسی عناصر فرعی و اصلی و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن ۱۸ و کربن ۱۳ورفتار آنها نسبت به یکدیگر، بیانگر یک کانی شناسی اولیه آراگونیتی است که قابل مقایسه با آهک های آراگونیتی ساب تروپیکال اردویسین گوردون (Gordon Limestone) تاسمانیا و آهک سازند مزدوران است. این رسوبات عمدتا تحت تأثیر دیاژنز متئوریکی در یک سیستم دیاژنری نیمه بسته تا باز قرار گرفته اند. محدوده درجه حرارت قدیمی حوضه مذکور براساس اکسیژن ۱۸ در حدود ۳۷ سانتیگراد تعیین شده است.