سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تینا ورمحمودی – کارشناس ارشد رسوب شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدحسین آدابی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
علی معلمی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت
مسعود لطف پور – دکتری چینه فسیل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

گستره مورد بررسی که در ۲۴ کیلوکتری سمنان در شمال شهمیرزاد واقع شده است، شامل نهشته های آواری و کربناته سکانس پالئوزوئیک بالایی است که بخش پایینی سازند مبارک دارای ضخامتی حدود ۱۱۴ متر می باشد. توالی سنگ چینه ای سازند مبارک در قلمرو مطالعاتی، با پیشروی دریا در طی کربونیفر زیرین نهشته شده است. نتایج حاصل از بررسی عناصر اصلی و فرعی ایزوتوپ های پایدار اکسیژن ۱۸ و کربن ۱۳ و رفتار آنها نسبت به یکدیگر، بیانگر ترکیب کانی شناسی اولیه آراکونیتی است که قابل مقایسه با آهک های اراگونیتی گروه گوردون تاسمانیا در استرالیا و سازند مزدوران با سن ژوراسیک فوقانی در کچه داغ می باشد. این نهشته ها تحت تاثیر فرایندهای دیاژنتیکی در یک سیستم دیاژنزی بسته تا نیمه بسته قرار گرفته اند روند دیاژنز با توجه به تغییراتبیشتر از نوع تدفینی می باشد. مطالعات میکروسکوپش منجر به تشحیص ۸ میکروفاسیس شامل مادستون تا گرینستون شده است. که در ۳ گروه محیطی دریای باز، سد و لتگون نهشته شده اند. رخساره های محیط لاگونی و پشت سدی بیشترین تمرکز Sr و توزیع متوسط عناصر Fe, Mn و Na را نشان می دهند. مدل رسوبی این حوضه با توجه به عدم ساختار ریزشی (Calaiturbidite)، و نبود ساخت های ریفی قابل توجه از نوع رمپ کربناته هموکلینال در نظر گرفته شده است.