سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن سلیمانی – گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن امیری بختیار – ریاست بخش زمین شناسی مناطق نفتحیز جنوب، اهواز
مهدی احمدی نبی – کارشناس شرکت پتروشیمی مارون و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد، واح

چکیده:

میدان نفت سفید در جنوبغرب ایران در فروافتادگی دزفول قرار گرفته است. سازند گچساران بعنوان پوش سنگ مخزن آسماری اساساً از انیدریت، مارن، آهک و شیل بیتومین تشکیل شده است. نمک نیز در مواردی وجود دارد. هدف این مقاله بررسی پتانسیل احتمالی معدنی پوش سنگ تبخیری، رده بندی ژئوشیمیایی و در نهایت تغییرات شیمیایی بعنوان معیار تعیین نسبی عمق می باشد. مطالعات پتروگرافی و آنالیزهای انجام شده توسط میکروسکوپ الکترونی نمونه های مورد مطالعه این ایده را تقویت بخشید که عناصر باریم، سرب، برم و تیتان در بلورهایی با ساختمان انیدریتی و بویژه در افقهای انیدریت دار متمرکز است. چنین بر می آید که بسمت عمق، عناصر دارای تمرکزهای ( متفاوتی هستند. بطورکلی می توان سه زون را نسبت به افزایش عمق، تفکیک نسبی نمود: ( ۱) سرب همراه برم،( ۲) باریم همراه سرب، و( ۳ برم و تیتان. ظهور و تمرکز آنها را می توان نتیجه صعود سیالات دیاژنتیکی و پالایش این عناصر در اثر پدیده جانشینی ترکیباتی مانند سولفات کلسیم دانست.