سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی جمشید مقدم – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم‐ کرمانشاه
سید سعید پورداد – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم‐ کرمانشاه
حسین حاتم زاده – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم‐ کرمانشاه

چکیده:

به منظور بررسی صفات زراعی و مورفولو ژیکی و کاربرد آن ها در برنامه های به نژادی گلرنگ ، آزمایشی با ٢٧٠ ژنوتیپ گلرنگ بصورت مشاهده ای در دو ردیف طی سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ در معاونت مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم – سرارود کرمانشاه اجرا گردید . صفات مختلف کمی و کیفی شامل رنگ گل ، وضعیت خار ، تعداد روز تا شروع و پایان گلدهی، طول دوره گلدهی ، تعداد روز تا رسیدگی ، طول دوره پرشدن دانه، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه فرعی در بوته ، قطر قوزه اصلی و فرعی ، متوسط قطر قوزه در بوته، تعداد قوزه در بوته ، تعداد دانه در قوزه ، وزن هزار دانه ، محتوی روغن دانه و عمل کرد دانه و روغن در واحد سطح ارزیابی شد . نتایج حا کی از تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در ژرم پلاسم مورد مطالعه بود . متوسط طول دوره گلدهی ۱۱/۱۵ و دامنه ۱۶-۷ روز و متوسط طول دوره پر شدن دانه ۲۶/۹۸ و دامنه ۳۳/۵۰-۲۲/۵۰ روز در ژنوتیپ ها تغییرات داشت . محتوی روغن دانه این ژنوتیپ ها به طور متوسط ۲۸/۷۵ و در دامنه ۳۸/۹۲-۲۳/۰۵ درصد متغیر بود . نتایج حاصل از تجزیه به عامل ها نشان داد که شش عامل اصلی و مستقل در مجموع ۸۰/۰۴ درصد از کل واریانس را توجیه نمود که در مجموع می توان عوامل اول ، دوم و پنجم را تحت عنوان عامل فنولو ژیک و مورفولو ژیک (۴۷/۰۵ درصد از کل واریانس )، عامل های سوم و چهارم تحت عنوان عامل عمل کرد و اجزای آن (۲۵/۵۶ درصد از کل واریانس ) و عامل ششم را بعنوان عامل کیفی (۷/۱۳ درصد از کل واریانس ) نامگذاری نمود. تجزیه کلاستر با استفاده از کلیه صفات ژنوتیپ ها را در ٥ گروه تقسیم بندی نمود به طوریکه بهترین ژنوتیپ ها از نظر درصد روغن دانه ، عملکرد روغن و اجزای عمل کرد در گروه اول و زودرس ترین ژنوتیپ ها نیز در گروه پنجم قرار گرفتند . ژنوتیپ های این دو گروه برای استفاده در تلاقی ها به منظور ایجاد تنوع بیشتر مناسب تشخیص داده شدند.