سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیرحسین نوربخش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباسعلی زالی – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عبدالهادی حسین زاده – عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
توحید نجفی میرک – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به شته روسی گندم، شش لاین پیشرفته گندم دوروم با سطوح مختلف مقاومت در قالب یک طرح دای آلل ۶ × ۶ به صورت یکطرفه تلاقی داده شدند . گیاهچه ها توسط شته روسی به صورت مصنوعی در گلخانه آلوده و صفات کلروز و پیچیدگی برگ به صورت کمی(درصد سطح کلروز و پیچیدگی برگ ها) یادداشت برداری و تجزیه دای آلل به روش گریفینگ انجام شد. ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای مقاومت به شته روسی در هر دو صفت مذکور معنی دار شد که نشان داد اثرات افزایشی و غیر افزایشی در کنترل این صفات نقش دارند . همچنین تجزیه دای آلل نشان داد که در هر دو صفت نقش اثرات افزایشی بیش از اثرات غالبیت است.