سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز اسپهبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
سیف اله خورنکه – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مسعود طبری – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر در مقاومت نهالهای یک ساله افرا پلت به گرما وسرما و افزایش راندمان تولید نهال در خزانه های کوهستانی اجرا شد . بدین منظور در پاییز سال ۱۳۸۳ از ۱۱ مبدا جمع آوری بذر واقع در ارتفاع ۲۰ متری تا ۲۱۰۰ متری از سطح دریا از شرق تا غرب حوزه استحفاظی اداره کل منابع طبیعی ساری بذر جمع آوری شد . بذور در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در یک نهالستان واقع در ارتفاع ۱۵۵۰ متر کاشته ش د. بعد از جوانه زنی بذر و نیز و سپری کردن یک فصل رویش و زمستان آن سال ، صفات زنده مانی تابستانه، رویش قطری و ارتفاعی و نیز زنده مانی زمستانه ثبت شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اختلاف بین مبداءهای بذر در خصوص صفات زنده ما نی و رویش ارتفاعی معنی دار ش د . بین رویش ارتفاعی و زنده مانی زمستانه همبستگی معنی دار مشاهده گردید .بیشترین مقدار ضریب تغییرات ژنتیکی و وراثت پذیری به صفات زنده مانی زمستانه و رویش ارتفاعی مربوط شد . عوامل ژنتیکی در مقاومت به سرما و رویش ارتفعی نهالهای افرا موثر بوده و با انجام آزمونهای نتاج می توان به اصلاح افرا پلت از طریق انتخاب امیدوار بود