سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابراهیم پیرامی زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
بهمن یزدی صمدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
یوسف ارشد – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محمدرا قنادها – دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

تجزیه و تحلیل گرافیکی نتایج حاصل از تلافی ۱۰ واریته گندم از طریق طرح نیم أی آلل مشتمل بر ۵۵ ژنوتیپ به روش هیمن انجام گردید نتایج حالی از وجود اثر غالبیت در کنترل ژنتیکی مقاومت به سرما در گندم بود.