سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد خاکزاد – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین
ساسان لیاقت – دانشگاه شیراز، بخش زمین شناسی
ارسیا مقتدری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده علوم زمین

چکیده:

معادن کرومیت خواجه جمالی در ۱۰۰ کیلومتری شمالغرب شهرستان نی ریز قرار دارد و بین زونهای زمین شناسی زاگرس چینخورده و دگرگونی سنندج – سیرجان واقعمیباشد. تنها بخش فرابازی در سنومانین درمنطقهجایگزین شده و واجد دو بخش می باشد: ۱- تکتونیتها ۲- توالی انباشته ای . انواع بافتهای کرومیت شامل بافتهای اولیه و ثانویه است. هرزبورژیتهای تکتونیکی بافت های ناشی از جریان پلاستیکی گوشته را نمایش م یدهند و دونیتهای تولای انباشته ای و گابروی دولریتی واجد بافت کومولای حاصل از تبلور در جای بلور درمایعات حاصل از ذوب بخشی می باشند. از نظر ترکیب شیمیایی گابروی دولریتی مجاور انبانه ها متعلق به سری بونینیتی و هارزبورژیت مجاور واجد ترکیب MORB تهی شده است و غلاف دونیتی دارای ترکیب بازماندی است که مخلوط شدگی و تبلور کرومیت با توجه به شواهد صحرایی می تواند حاصل از مخلوط شدگی مایعات بونینیتیک و MORB است. انبانه های قائم کرومیت به عنوان مجرای بالا برنده کرومیت عمل کرده است. با توجه به شواهد صحرایی و میکروسکوپی و ژئوشیمیایی ژنزکرومیت خواجه جمالی به فرایندهای ذوب بخشی تفریق ماگنایی و اختلاط ماگنایی نسبت داده می شود. از طرفی کرومیت باعث به دام انداختن مکانیکی BMS ها و PGE همراه آنها می گردد.