سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فواد فاتحی – دانشجوی دکتری ژنتیک بیومتری دانشگاه تهران
اکبر شعبانی – عضو هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم

چکیده:

ماشک گیاهی از تیره بقولات بوده و از انواع گیاهان علوفه ای مرغوب به شمار می رود. ماشک ها موارد استفاده زیادی از جمله چرا، تولیدعلوفه خشک، حفاظت خاک، اصلاح ساختمان خاک (به عنوان کود سبز )، مصرف سیلو و چرای احشام دارند . این تحقیق به منظور بررسی صفات و مقایسه عملکرد بیولوژیکی ودانه در ارقام ماشک (Vicia sativa) تحت شرایط دیم بر روی ۱۵ ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دیم سرارود در سال زراعی ۱۳۸۳ انجام شد . در این آزمایش از میزان پوشش گیاهی، تعداد روز تا ۵۰% گلدهی، تعداد روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه یادداشت برداری ش د. برداشت محصول به صورت بیوماس و دانه بوده و تجزیه واریانس و مقایسه میانگین تیمارها بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن بر روی این دو متغیر صورت گرفت. نتایج حاکی از این بود که: از نظرعملکرد بیوماس لاین Sel 2377 با ۳/۴۵۷ تن در هکتار حداکثر عملکرد بیولوژیکی (بیوماس) را به خود اختصاص داد و لاین Sel 2561 با ۲/۲۵۷ تن در هکتار حداقل عملکرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بود. از نظر عملکرد دانه نیز رقم Sel 2380 با ۰/۸۲۳ تن در هکتار حداکثر و Sel 2706 با ۰/۵۰۰ تن در هکتار حداقل عملکرد را در میان ارقام مورد بررسی دارا بودند. لاین های Sel 2377 ،Sel 2380 و Sel 2470 به ترتیب با ۸۲۴، ۷۸۹ و ۷۷۶ کیلوگرم در هکتار بالاترین مقدار عملکرد دانه را دارا بوده و همچنین ژنوتیپ های Sel 2376 ،Sel 2377 و Sel 2383 با ۳۴۵۷، ۳۳۲۱ و ۳۲۴۰ کیلوگرم در هکتار عملکرد بیولوژیک (بیوماس) به ترتیب بالاترین مقدار را این صفت را به خود اختصاص دادند. در این آزمایش ارتفاع بوته ارقام مورد بررسی بین ۳۵/۸ تا ۴۴/۳ سانتیمتر قرار داشت که Sel 2377 بیشترین مقدار این صفت را به خود اختصاص داد. این ژنوتیپ دارای تیپ نیمه خوابیده بود. Sel 2384 و Sel 2392 با طول دوره رشد ۱۰۰ روز زودرس تر از ارقام دیگر بوده و وزن صد دانه آنها به ترتیب ۱۳/۱ و ۱۰/۹ گرم و دارای تیپ بوته نیمه خوابیده و نیمه ایستاده بودند . متوسط ارتفاع آنها ۴۱ و ۳۷/۲ سانتیمتر بود . دامنه وزن ۱۰۰ دانه در این آزمایش ۹/۷ تا ۱۷/۴ بود که Sel 2469 بالاترین مقدار آن صفت را به خود اختصاص داد.