سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صداقت خواهی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی پارسا – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
احمد نظامی – اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن پرسا – کارشناس ارشد پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

با توجه به اهمیت کشت زمستانه نخود نسبت به کشت بهاره ژنوتیپ های متحمل به سرما و خشکی با عملکرد مناسب یکی از اولویت ها به شمار می رود. لذا با این هدف ۸۱ ژنوتیپ نخود شامل ۷۴ تیپ متحمل به سرما و ۷ توده بومی از بانک حبوبات پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد، به صورت انتظاری در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد ارزیابی قرار گرفت . آزمایش در قالب طرح لاتیس ناقص با سه تکرار شامل نه بلوک در هر تکرار و نه کرت در هر بلوک ، انجام گرفت . بر اساس نتایج، تفاوت میان ژنوتیپ ها از نظر اجزای عملکرد و عملکرد دانه معنی دار بود (۰/۰۵>p) . عملکرد دانه در ۲۷ درصد از ژنوتیپ ها بیش از ۴۰ گرم در متر مربع و در ۵ درصد از آنها بیش از ۶۱ گ رم در متر مربع بود . با توجه به نتایج، به نظر می رسد امکان دستیابی به ژنوتیپ های متحمل به سرما و مناسب جهت کشت انتظاری به صورت دیم در مناطق مشابه مشهد وجود دارد.