سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین همایش آبخیزداری و مدیریت استحصال آب در حوضه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد سرخوش – سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مدل MUSLE تخمین رسوبدهی در هر رویداد و همینطور بصورت سالانه مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشخص گردید ضریب ۱۱/۸ وتوان ۰/۵۶ مدل قابل استفاده در این حوضه نمی باشد. بدین منظور با استفاده از رسوبدهی مشاهده ای و ثبت شده ضریب و توان مزبور بترتیب ۰/۲۳۴ و ۰/۵۳ اصلاح گردید. سپس با ضریب و توان جدید به برآورد رسوبدهی حوضه اقدام شد. که در نتیجه همبستگی خوبی، (۰/۹۶= R2 ) بین مقادیر برآوردی و مشاهده ای رسوبدهی در رسوبدهی در رویدادهای مختلف دیده شد. رسوبدهی برآوردی سالانه با استفاده از مدل MUSLE اختلافی برابر ۱۷/۵ درصد را با رسوبدهی مشاهده ای نشان داد.
دراین تحقیق از پایه آماری ۲۰ ساله بارندگی و آبدهی ۱۲ ساله رسوبدهی استفاده شد. ضمنا جهت تهیه نقشه از عکس ماهواره ای کاسموس بصورت بامقیاس ۱:۲۵۰۰۰ استفاده گردید. برای مساحت و مسافت یابی و تلفیق نقشه ها نیز از امکانات نرم افزار ILWIS 1.0 GIS ، استفاده لازم گردید.