سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید فلاحتی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدرضا شاهمنصوری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بیژن بینا – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

تصفیه شیمیایی فاضلابهای نساجی با استفاده از مواد منعقد کننده به عنوان یکی از موثرترین روشهای حذف رنگ و مواد آلی در این گونه فاضلابها شناخته شده است. در این تحقیق هیدروکسید آلومینیوم موجود در لجن ته نشین در زلال سازهای تصفیه خانه آب با استفاده از اسید سولفوریک مازاد دیگر صنایع مورد بازیابی قرار گرفت. آلوم بازیابی شده در دو شکل محلول و سوسپانسیون همراه با گل برای تصفیه فاضلابهای نساجی استفاده گردید و کارآیی آن با آلوم و کلرور فریک تجاری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در فاضلابهای نساجی حاوی رنگهای دیسپرس، اسیدی، یونیون، کاتیونیک و مستقیم، سوسپانسیون آلوم بازیافتی و پس از آن مایع آلوم بازیافتی راندمان بالاتری نسبت به منعقد کننده های تجاری در حذف رنگ و مواد آلی دارند. (P>0/05)