سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

میترا غلامی – عضو گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد عامری – عضو گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
سیدعلی متولیان – عضو گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
حسین تقی پور – عضو گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران

چکیده:

این بررسی با هدف کلی تعیین میزان تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل های دفن زباله با کاربرد توام فرآیندهای سپتیک تانک و لاگون هوادهی با استفاده از شیرابه خروجی از محل دفن زباله شهرستان کرج انجام گردید. روش مورد نظر بر اساس مطالعات مروری انجام شده، که شامل مطالعاتی که در سال ۱۹۹۰ با استفاده از یک هاضم بیهوازی دو مرحله ای جهت تصفیه شیرابه با کاهش COD حدود ۸۰ درصد (۱)، پژوهش سال ۱۹۹۱ با طراحی هاضم بیهوازی دو مرحله ای ناپیوسته و پیوسته با راندمان حذف شیرابه ۹۰ درصد (۲)، و همچنین مطالعاتی که در سالهای ۱۹۹۲، ۱۹۹۶، ۱۹۹۹ به ترتیب با استفاده از لاگون بی هوازی و راکتور UASB با راندمان حذف COD، ۹۰ درصد (۳)، تصفیه بی هوازی و متعاقب آن هوازی با راندمان حذف COD، ۹۰ درصد (۴)، و راکتورهای متوالی ناپیوسته بی هوازی با راندمان حذف ۸۵ درصد ، بود (۵)، انتخاب گردید. راهبری سپتیک تانک ، و متعاقب آن لاگون هوادهی، در دو مرحله، در دماهای ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ درجه سلسیوس با زمان ماند ثابت ۵ روز و ۱۴ روز به ترتیب برای سپتیک و لاگون و در دمای ثابت C 35 درجه با زمان ماند ۵، ۷، ۱۰، ۱۲ و ۱۴ رور، بود انجام گرفت. در مرحله سوم با ثابت نگه داشتن دما در C درجه ۳۵، و تغییر بار COD میانگین درصد حذف COD درمرحله اول در سپتیک تانک و لاگون هوادهی اندازه گیری شد. در نهایت راهبری سیستم در دبی های مختلف نیز انجام شد. نتایج بدست آمدهاز مرحله اول و دوم، نمایانگر میانگین درصد حذف COD در سپتیک تانک ولاگون هوادهی مورد استفاده به طور جداگانه ، به ترتیب ۴۵/۲۲ و ۹۵/۲۷ و در مرحله دوم (کاربرد توام دو فرآیند) ، ۵۰و ۵۷/۸۲ بود. همچنین میزان حذف COD ، در مرحله سوم از ورودی معادل ۱۹۵۷۳ به ۸۴۰۱ میلی گرم در لیتر در سپتیک تانک و به ۴۳۲ میلی گرم در لیتر در لاگون هوادهی بود. در مرحله آخر (تغییر دبی) بهترین راندمان سیست در دبی ۲۳/۶ لیتر در روز در سپتیک تانک و ۹/۳ لیتر در روز در لاگون هوادهی، بدست آمد. با توجه به نتایج بدست آمده ، در مجموع این سیستم توانست میزان COD را به طور متوسط تا بیش از ۹۰ درصد کاهش دهد. بنابراین می توان چنین بیانکرد که سیستم بیهوازی – هوازی قادر به حذف موثر COD شیرابه و کاهش آلاینده های آن می باشد.