سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد مهدوی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
سیدسعید اسلامیان – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

توزیع تناوب سیل مشتق شده با استفاده از تئوری آبنمود واحد لحظه ای ژئومورفوکلیماتیک GCIUH) به عنوان مدل بارش- رواناب، توزیع توأمان شدت و مدت بارش به همراه معادله نفوذ فیلیپ( ۱۹۶۰ برای محاسب? بارش مازاد جهت برآورد توزیع تناوب سیل در شش حوز? آبخیز نیمه خشک البرز (کرج، رودک، آهار)و زاگرس (اسکندری، مندرجان، جونقان) بکار برده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هیچگونه انطباقی بین منحنی های تناوب سیل حاصل از رو ش بکار برده شده و منحنی حاصل از توزیع مناسب برازش یافته به داده های مشاهداتی در حوزه های آبخیز مورد مطالعه وجود ندارد و حتی منحن یهای حاصل از مدل در محدود? اعتماد ۵% و %۹۵ توزیع برازش یافته نیز قرار نمیگیرند.دراین روش (معادل? نفوذ فیلیپ) از پارامترهای خاک در حالت کلیماکساقلیمی طبق روش توصیه شد? دیاز- گرانادوس و همکاران ( ۱۹۸۴ ) استفاده گردید و نتایج حاصل از آن با منحنی تناوب سیل حاصل از توزیع برازش یافته به داد ههای مشاهداتی انطباق خیلی بهتری را نشان داد. در این مقاله علل و عوامل موثر در کار آیی و خطای این مدل مورد بحث قرار گرفته است