سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید سلطانی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با تلفیق روش شماره منحنی SCS یا همان CN که یک مدل تلفات مفهومی متغیر با زمان است ) با تابع چگالیاحتمالPDF)توامان نمائی متوسط کل شدت بارش ناحیه ای یکنواخت ir در مدت tr تابع چگال احتمال توامان te,ie یا توزیع شدت و مدت بارش موثر بر مب نای روش شماره منحنیSCSبدست می آید .و با استفاده از آبنمود واحد لحظه ای ژئومرفوکلیماتیک مثلثی شکلGCIUHتشریح شده توسط رودریگوئز – ایتورب وهمکاران ۱۹۸۲ توزیع تناوب سیل مشتق شده به همراه تابع توزیع شدت و مدت بارش مازاد حاصل از روشCNمشتق میگردد.به منظور بررسی کارآیی، روش مذکور به همراه فرضیات مربوطه، جهت برآورد توزیع تناوب سیل در شش حوز? آبخیز نیمه خشک البرز و زاگرس بکار برده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که هیچگونه انطباقی بین منحنی های تناوب سیل حاصل از روش بکار برده شده با داده های مشاهداتی وجود ندارد . تحلیل حساسیت مدل نشان داد که علت اصلی عدم انطباق نتایج مربوط به فرضیات مدل و بویژه ثابت در نظر گرفتن شرایط رطوبتقبلیAMC) میباشد و با تغییر در این فرضیات و دخالت شرایط نزدیکتر به واقعیت میتوان به نتایج بهتری برایحوزه های فاقد آمار دست یافت