سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا تاجدانی – شرکت برق منطقه ای فارس
علیرضا سوخک – شرکت برق منطقه ای فارس

چکیده:

پردازش های توان در دسترس کنونی والگوریتم های پردازش سیگنال توسعه یافته در حال حاضر نویـد الگـوی جدیـدی را برای مخابرات مطمئن تر می دهد که می توانـد تولیـد تـوان ، مدیریت و انتقال را به عهده گیرد . عملیات کلید زنی پست فرعی، قطعی بـرق بـ ه علـت دشـارژ فاصله هوایی و اثر کرنا، از جمله مؤثرترین عواملی هستند کـه تولید تداخل فرکانس بالای الکترومغناطیسی کرده و مسـتقیما در کیفیت مخابرات بی سیم تاثیر می گذارند . همچنین انتشـار امواج رادیویی از منابع مختلف نیز ارتباطـات بـی سـیم را در پستهای فرعی دچار تداخل می نماید . بهره آنتن، اندازه آن، جداسازی الکترونیکی و زمـین کـردن از مهمترین مباحثی است که در این مقالـه بـه آن پرداختـه شـده است . همچنین تاثیر شـرایط محـیط خـارجی ( مثـل تغییـرات وسیع درجه حرارت ،رطوبت بالا ،ارتعاش فزاینـده و آلـودگی زیاد ) مورد توجه می باشند .