سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدیارفر – پژوهشگاه صنعت نفت
رفعت کاوه آهنگر – پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

هدف از بررسی حاضر اینست که قابلیت روش RSSCT در طراحی و تعیین پارامترهای عملیاتی واحدهای صنعتی برای حذفMTBE از آب را بررسی نماید. برای این منظور، آزمایشهای جذب MTBEاز آب در مقیاس آزمایشگاهی و براساس روشRSSCTاجرا گردید و نتایج حاصل، برای پیش بینی رفتار بسترهای جذب در مقیاس پایلوت بکار گرفته شد. سپس همین آزمایشها در مقیاس پایلوت انجام شد و داده های حاصل، با پیش بینی روشRSSCTمقایسه گردید. نتیجه این مقایسه نشان داد که روشRSSCT دقت قابل قبولی برای پیش بینی رفتار جذب MTBEدر مقیاس های بزرگدارد.