سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روشنک رضایی کلانتری – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت علوم
رضا درویشی چشمه سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی اصغر شیرپی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و مسئول تصفیه خانه فاضلاب خرم آ
سهند جرفی –

چکیده:

لاگونهای هوادهی به طور وسیعی درتصفیهفاضلاب های که قابلیت تجزیه بیولوژیک دارند، به کار برده می شوند. از آنجا که می بایست پسابتصفیه خانه با استانداردهای پساب خروجی مطابقت داشته باشد لذا درمطالعه ای عمکرد سیستم لاگون هوادهی تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد از پاییز ۱۳۸۴ تا تابستان ۱۳۸۵ به منظور تعیین کارایی سیستم مورد مطالعه قرار گرفت.
جمعا ۴۱ نمونه از فاضلاب ورودی و ۴۱ نمونه از پساب خروجی جهت آزمایش و تعیین پارامترهای BOD و TSS در فصول مختلف سال برداشته شد.
آزمون آماری t-test با سطح اطمینان ۹۵ درصد (۰/۰۵= آلفا) بر روی TSS , BOD فاضلاب ورودی و پساب خروجی سیستم از طریق نرم افزار spss ، صورت گرفت و نتایج نشان داد که به لحاظ آماری عملکرد سیستم لاگون هوادهی تصفیه خانه فاضلاب در حذف TSS , BOD معنی دار بوده است.
همچنین TSS , BOD هیچ یک از نمونه های برداشت شده از پساب خروجی ، بیشتر از استاندارد دفع پساب جهت مصارف کشاورزی نبوده است. میانگین راندمان حذف BOD توسط این سیستم ۷۲/۳ درصد باانحراف معیار ۱۴/۳۳ و میانگین راندمان حذف TSS برابر با ۸۱/۳۳ درصد با انحراف معیار ۱۰/۶۷ بوده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که سیستم لاگونهوادهی تصفیه خانه فاضلاب خرم آباد از کارایی مطلوبی در حذف TSS , BOD فاضلاب برخوردار است و نیز اهداق زیست محیطی استفاده از پساب خروجی جهت آبیاری زمینهای کشاورزی را برآورده می کند.