سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

میترا غلامی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
احمد جنیدی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی ایران
نیاز محمدمحمودی – گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، پژوهشکده صنایع رنگ ایران
آرش الوند – دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی ا

چکیده:

در این تحقیق کارآیی روش تصفیه الکتروشیمیایی با استفاده از الکترود آهنی برای تصفیه فاضلاب سنتتیک حاوی رنگزای راکتیو قرمز ۱۹۸ در مقیاس آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین تاثیر پارامترهای بهره برداری مانند ولتاژ ، زمان واکنش ، غلظت الکترولیت، غلظت اولیه رنگزا و فاصله بین الکترودها روی راندمان حذف رنگزا بررسی شد . برای انجام آزمایشات ازیک راکتور از جنس پلکسی گلاس با حجم مفید ۲ لیتر استفاده گردید . نتایج نشان داد که فرآیند الکتروشیمیایی روش موثری برای حذف ماده رنگزا بوده و در شرایط عملیاتی با ولتاژ ۴۰ ولت و فاصله ۱ سانتیمتر بین الکترودها طی زمان تماس ۳۰ دقیقه ، میزان حذف رنگ وCOD به ترتیب ۹۹ و ۶۶/۶درصد بدست آمد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد ، زمانی که ولتا ژ و زمان واکنش افزایشیافته و فاصله بین الکترودها کاهش مییابد میزان مصرف انرژی pH نهایی پساب و راندمان حذف رنگزا افزایش مییابد.با افزایش غلظت الکترولیت زمان مورد نیاز برای حذف رنگزا کاهش مییابد.