سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میرمختار حسینی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت ارومیه
اسماعیل رحیم زاده – کارشناس بهداشت محیط شهر بوکان

چکیده:

با توجه به اینکه سیستم لاگون به کمک هواده مکانیکی جهت تصفیه فاضلاب خانگی در این استان و حتی در سطح کشور جدیدا تاسیس و مورد بهره برداری قرار گرفته است و تا کنون مطالعات دقیقی در مورد راندمان واحدهای مختلف آن انجام نگرفنه است ، لذا برای اطلاع از نحوه کار سیستم تصفیه خانه فاضلاب و پی بردن به کیفیت پساب خروجی از آن لازم دانستیم مطالعاتی را در این زمینه انجام دهیم. پژوهش حاضر برروی سیستم برکه های تثبیت تلفیقی (ISP) در چهار فصل مختلف سال ۱۳۸۵ انجام گرفت . مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی می باشد . نمونه برداری از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی از برکه های با هواده مکانیکی و تکمیلی به صورت مرکب و هر ۱۵ روز یک بار ( ۲۴ بار در یک سال هر بار ۶ نمونه) از محل های تعیین شده انجام گرفت و طبق روش اعلام شده در کتاب استاندارد متد ۱۹۹۵ مورد آزمایش قرار گرفت . داده ها پس از آنالیز در قالب جدول و نمودار ارائه گردید.نتایج تحقیق نشان داد که غلظت TSS و COD ، BOD5 در فاضلاب خام ورودی به سیستم در چهار فصل به خصوص در پاییز و زمستان نسبتا بالا بوده است. متوسط دمای فاضلاب و هوای محیط در تابستان به ترتیب ۷ و ۱۶ درجه سانتی گراد ازمتوسط دمای فاضلاب و هوای محیط در فصل پاییز بیشتر بوده است که این امر کاهش کارآیی سیستم را در فصل سرما به علت کند تر شدن سرعت فعالیت های بیولوژیکی نشان میدهد . پایین بودن مصرف سرانه آب علت اصلی افزایش غلظت مواد آلاینده در فاضلاب خام ورودی است. مقایسه کارایی سیستم در فصل تابستان و بهار نشان داد که میزان حذف مواد آلاینده فاضلاب در فصل تابستان بیش از سایر فصول میباشد . میزان حذف COD و BOD5 در تابستان به ترتیب ۵/۸ و ۸/۲ درصد بیشتر از فصل زمستان میباشدبراساس نتایج حاصل از آزمایشات انجام یافته حداکثر میزان TSS و COD ، BOD5 در پساب خروجی به ترتیب ۴۹، ۱۱۳ و ۸۲ میلی گرم در لیتر بوده است که در مقایسه با استاندارد های اعلام شده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور استفاده از چنین پسابی جهت آبیاری مزارع و کشاورزی مجاز میباشد. با توجه به مراتب فوق نتیجه گیری میشود که برکه های تثبیت تلفیقی کارآیی لازم برای تصفیه فاضلاب خانگی را دارند با وجود این به علت جدید بودن سیستم لاگون ، توصیه میشود تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام گیرد