سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی رمضانی اعتدالی – دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدعلی ناصری – استادیار دانشکده آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برحسب تعریف کارآیی مصرف آب در نیشکر عبارتست از مقدار ساقه تولید شده برحسب تن به ازای واحد آب مصرفی در هر هکتار و واحد آن تن ساقه در هکتار در سانتیمتر می باشد. هدف از این تحقیق بررسی کارآیی مصرف آب در ۷۱ مزرعه از مزارع نیشکر واحد میرزا کوچک خان می باشد. نتایج نشان داد میانگین کارآیی مصرف آب در مزارع واحد برابر با ۰/۳۲۳ تن ساقه در هکتار می باشد. همچنین کمترین و بیشترین کارآیی مصرف آب به ترتیب برابر با ۰/۵۳۵ و ۰/۱۷۲ تن ساقه در هکتار در سانتیمتر بود . مقایسه مقدار کارآیی مصرف آب در واحد و مقدار آن در سطح جهانی نشان می دهد که کارآیی مصرف آب در واحد بسیار پایین است . این موضوع می تواند بیان گر عمق آب مصرفی زیاد در مزارع نیشکر در این واحد باشد . همچنین نتایج نشان داد در رقم CP69 نسبت به CP48 مقدار کارآیی مصرف آب ۱۲ درصد کمتر است . رقم CP69 رقمی دیررس است و دیررس بودن این رقم باعث افزایش عملکرد می شود. همچنین نتایج رقم CP48 نشان میدهد که با افزایش سن گیاه نیشکر از راتون اول به راتون چهارم مقدار کارآیی مصرف آب ۲۶ درصد کاهش مییابد.