سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرناز گودرزیان اسد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان، دانشکده منابع طبیعی، دانش

چکیده:

به منظور مطالعه اثر نوع و اندازه جیره غذایی بر رشد ویژه ماهی، ۵۴ قطعه ماهی طلایی با وزن متوسط ۱±۱۰ گرم به طور مساوی در ۱۸ آکواریوم تقسیم و در طول مدت ۵۶ روز با سه نوع جیره غذایی (گاماروس I ،پلت ساده II، و پلت مخلوط III) و در سطوح ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۱٫۵، ۲ و ۲٫۵ درصد وزن بدن در روز تغذیه شدند. نتایج حاصله نشان داد که که جیره هایII و III رشد بهتری را نسبت به جیره I داشتند و بین جیره هایII و III در سطوح ۲ و ۲٫۵ درصد وزن بدن تفاوت معنی داری وجود نداشت. با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از جیره III(پلت مخلوط) در سطح ۲ درصد وزن بدن برای غذادهی مناسب تر تشخیص داده شد. نتایج همچنین نشان داد که در صورت استفاده از جیره I، جیره نگهداری معادل ۱٫۷۵ درصد وزن بدن و در صورت استفاده از هر یک از جیره های II و III معادل ۰٫۵ درصد وزن بدن است. مقایسه خطوط رگرسیون حاصل از رابطه اندازه جیره و میزان رشد ویژه با استفاده از آزمون t، نشان دهنده وجود اختلاف معنی دار بین ضریب خط رگرسیون حاصل از جیره I با جیره هایII و III بود(P<0.05).