سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میترا احمدی – مرکز آموزشی بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد
فرانک میرزا وندیان – مرکز آموزشی بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد
پروین ولی پور – مرکز آموزشی بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد
پروین یاراحمدی – مرکز آموزشی بیمارستان شهدای عشایرخرم آباد

چکیده:

ایران جزء ۱۰ کشور اول بلاخیز در سطح جهان است . البته نه از نظر تعدادوقوع بلکه از نظر میزان خسارات انـسانی و غیر انسانی ( مثل زلزله، سیل و طوفان و نشست ه ای زمین، بهمن، آتش سوزی جنگلها و آلودگی آب و محیط و ………..) که از این حوادث در چند سال اخیر زلزله خسارات جانی و مالی زیادی در کشور ما ایجاد کرده است . به طور قطع و یقـی ن یکـی از نیاز های جامعه امداد و درمان است که بخصوص مردم در شرایط زیست غیر عادی بیشتر بدان نیـاز دارنـد . بـا ایـن وصـف بایستی واحدهای امدادی را به گونه ای طراحی کردتا بتوانند در کمترین زمان آماده خدمات دهی شوند . و هد ف از این مطالعه بررسی دیدگاه افراد حادثه دیده و میزان رضایتمندی ایشان از امدادگران می باشد . روش : این پژوهش یک مطالعه توصیفی و تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسـشنامه دو قـسمتی شـامل اطلاعـات دموگرافیک و بیست و دو سوال اختصاصی بوده و واحد مورد پژوهش شامل ۷۰ نفر ازسـاکنین دو روسـتای کلنگانـه و درب آستانه دشت سیلاخور استان لرستان که در ۸۵/۱/۱۱ به دنبال زلزله دچار بحـران شـده انـد . بـا توجـه بـه وسـعت زلزلـه ۶/۱ ریشتری که حدود ۲۰۰ کیلومتر از کانون زلزله را در بر گرفت و منجر به کشته شدن ۶۹ نفر و مجروح شدن بـیش از ۱۳۰۰ نفراز هموطنان و تخریـب و آسـیب دیـدگی ۳۲۱ رو سـتا و شـهرهای درود و بروجردشـد . و حـدود %۷۴ منـازل روسـتایی کاملاٌتخریب شد . مع ذالک با پیش لرزه ۵/۲ ریشتری شب قبل از حادثه و آمادگی مسئولین و ساکنین این مناطق و خروج بـه موقع از منازل خود کمترین خسارات جانی به ساکنین منطقه وارد شد . طبق فرم نظـر خـواهی از سـاکنین ایـن منـاطق %۵۹ اظهار نمودند بین ۱-۶ ساعت پس از حادثه امداد گران در منطقه حضور یافتند و نیروهای هلال اهمر جزء اولین گروهها بـا بیشترین امکانات و آمادگی در منطقه حاضر شدند . %۵۵ اقدامات درمـانی اولیـه در محـل حادثـه انجـام شـد . %۷۳ عنـوان نمودند بین ۱-۶ ساعت پس از حادثه مجروحین به بیمارستان انتقال یافتند و %۴۳ اظهار داشتند وسائل و کمکهـا بـین ۶-۱۲ ساعت بعدبه دست حادثه دیدگان منطقه رسیده و ساکنین محل %۶۵ از نیروهای هلال اهمر و %۳۰ از پرسنل علوم پزشکی رضایت کامل داشتند . و تقریباٌ %۵ ناراضی بودند .
بحث و نتیج ه گیری : با توجه به اینکه پس از بروز هر حادثه امداد گران در خط مقدم هستند . و اولین کـسانی هـستندکه بـا حادثه دیدگان مواجه می شوند . ضروری است نحوه مقابله با وضعیت اضطراری و حوادث غیر مترقبه طبق یـک برنامـه زمـان بندی شده تمرین و ارزیابی شود و شامل : – طرح آموز شی چگونگی برخوردبا حـوادث غیـر مترقبـه – آمـوزش کـادر فوریـت – آموزش نیروهای داوطلب – هماهنگی این آموزشها با اطلاعات تکنولوژی پیشرفته روز – طرح آ ماده باش اعضای کادر مقـدم در فوریتها و حوادث مانند پرسنل اورژانس پزشکی و پلیس، آتش نشانی، هـلال احمـر ، نیروهـای انتظـ امی و اعـضای کمیتـه بحران بیمارستانها – استفاده از کار شناسان و متخصصان جهت آموزش کادر فوریت و نیروهـای داوطلـب – تهیـه امکانـات و تجهیزات کافی جهت آموزش و امداد می باشد .