سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد رضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک
منصور ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی
غلامحسین صفری – کارشناس ارشد بهداشت محیط، کارشناس مسئول بهداشت محیط شهرستان

چکیده:

فاضلاب های شهری و صنعتی یکی از عمده ترین منابع آلوده کننده آبهای سطحی و زیرزمینی می باشند. استفاده از دترجنت ها در مصارف خانگی و صنعتی باعث افزایش غلظت این مواد در فاضلابهای شهری و صنعتی شده است. دترجنتها مولکولهای آلی بزرگی هستند که به مقدار کمی در آب محلول بوده و اغلب سمیت بالائی دارند و با ایجاد کف و کاهش انتقال اکسیژن به آب باعث ایجاد مشکلات بهره برداری در تصفیه خانه های فاضلاب می شوند. جهت حذف دترجنتها از روشهای مختلفی از جمله انعقاد و لخته سازی، اسمز معکوس، اکسیداسیون توسط ازن و فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته استفاده می شود. در این تحقیق امکان حذف دترجنت ستیل تری متیل آمونیوم برومائد (C-TAB) از محلول سنتیتیک با استفاده از فرآیند فنتون به عنوان روش موثر و آسان مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات بطور مجزا با در تماس قرار دادن ۱۰۰ میلی لیتر از محلول سنتیتیک در ۴ = pH ، ۴ دامنه غلظت سولفات آهن( ۵ ، ۱۰ ، ۱۵ ، ۲۰ میلی گرم در لیتر ) ،۴ دامنه غلظت پراکسیده هیدروژن( ۲۰،۳۰،۴۰ و ۵۰ میلی لیتر در لیتر) و در سیستم ناپیوسته در فاصله زمانی ۴۰ ، ۲۰ ، ۶۰ دقیقه انجام پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق مشخص ساخت که در سیستم ناپیوسته در pH اسیدی (pH=2-5 ) با افزایش زمان ماند، افزایش غلظت سولفات آهن و افزایش غلظت پراکسید هیدروژن کارائی حذف دترجنت افزایش می یابد. به طوری که در ۴ = pH و زمان ماند ۶۰ دقیقه و غلظت mg/l 20 از سولفات آهن، با افزایش غلظت پر اکسید هیدروژن از ml/l 20 به ml/l 50 کارائی حذف از ۵۴/۵ درصد به ۸۹/۵ درصد رسید. در مجموع با توجه به سهولت روش وهزینه های نسبتا پائین و کارائی مناسب این سیستم، استفاده از این روش جهت حذف دترجنتها از فاضلابهی شهری و صنعتی توصیه می شود.